Στον δημόσιο χώρο του Κάμπου αντικατοπτρίζονται τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του.

Στον δημόσιο χώρο του Κάμπου αντικατοπτρίζονται τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του.